úvodní strana Strunkovice nad Blanicí

Římskokatolická farnost Strunkovice nad Blanicí

 

 

 

 

Kostel je zasvěcen sv. Dominikovi a byl postaven ve 2. pol. 13. století, v 18. stol. pak upraven. Plebanie, resp.

farnost je zmiňována roku 1359, matriky jsou vedeny od roku 1744. Strunkovice nad Blanicí mají více jak 

1200 obyvatel, kdy při posledním sčítání lidu se k římskokatolické církvi hlásilo 215 obyvatel s obvyklým pobytem.


Pro aktuální program bohoslužeb sledujte záložku Aktuální informace

 

  farní aktivity:  

 

CHRÁMOVÝ SBOR

Doprovází svým zpěvem hlavní církevní svátky - Velikonoce, Vánoce a také křty či pohřby. Chrámový pěvecký

sbor a Orchestr sv. Dominika mají v obci dlouholetou tradici. V současnosti sbor tvoří 10-15 lidí a zpěv doprovází

hudebníci na housle, varhany, flétnu, kytaru a basu.

 

DĚTSKÝ SBOR

Děti, které zpívají zpravidla při mši svaté jednou za měsíc, se scházejí pod vedením paní Podlešákové

ke zkouškám ve čtvrtek, od 17. hodin v kostele sv. Dominika. Je možno se přidat ke zpěvu, rovněž do

chrámového sboru.

 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

Probíhá pod vedením paní Pártlové, v základní škole.

 

SPOLEČENSTVÍ RODIN

Toto společenství je vždy jednou za 14 dní, a schází se po rodinách.

 

SPOLEČENSTVÍ MLÁDEŽE

Mládež, resp. mladí lidé mají možnost se setkávat na faře v Prachaticích, více zde

 

MINISTRANTI

Noví ministranti a ministrantky se mohou přihlásit v sakristii.

 

 

  pravidelné akce:  

 

NOC KOSTELŮ

Strunkovice nad Blanicí jsou zapojeny do celostátní akce Noc kostelů, která již několikrát proběhla.

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

V městysi i okolí je pořádána Tříkrálová sbírka, které se účastní několik skupinek koledníků.

Několik fotek z letošní sbírky můžete vidět na farnostpt.rajce.idnes.cz

 

ŽIVÝ BETLÉM

Letos podruhé uspořádali farníci a obyvatelé městyse ve spolupráci s občanským sdružením DEMDAAL.

Na náměstí před kostelem účinkovala řada herců a hudebníků. Na svátek sv. Štěpána tak bylo znázorněno

betlémské poselství. Fotografie z akce můžete vidět na strunkovicenadblanici.cz a demdaal.cz

 

FARNÍ VYCHÁZKY

Prostřednictvím farních vycházek navštěvujeme zajímavá místa v okolí, dozvíme se trochu z jejich historie,

krátce se pomodlíme a zažíváme pěkné společenství. Probíhají jednou měsíčně vždy v neděli odpoledne

od března do listopadu kromě letních prázdnin.

 

I v letošním roce budeme při farních vycházkách poznávat a procházet známá i neznámá místa spojená

s duchovním odkazem našich předků v našem vikariátu a okolí. Místo, které navštívíme, je vždy ohlášeno

formou plakátu přibližně dva týdny před určeným termínem. Tato akce je určena všem věkovým kategoriím

a spočívá v návštěvě chrámu, případně kaple v určité obci, krátké modlitbě a následnou procházkou po

blízkém okolí v rozsahu asi dvou až pěti kilometrů. Na dané místo se dopravujeme auty a je vždy možnost

odvozu pro ty, kteří vozidlem nedisponují. Tato aktivita je jedna z možností, jak trochu lépe poznat jednotlivé

farnosti, jejich historii i současnost, zajímavosti a neformálně se setkat i ostatními lidmi našich farností.

 

V minulých letech jsme navštívili např. Vlachovo Březí, Libějovické Svobodné Hory (socha sv. Jiří),

Lomec a tvrz v Libějovicích, Skočice (poutní kostel a hradiště nad Skočicemi), okolí Prachatic

(zajímavosti z přírody) a Předslavice (chrám a kaple Panny Marie Karmelské). Dále to byly

Netolice, Chelčice a také jsme se podívali do Volyně.

 

 
Sponsored by Abstract Joomla Theme | sify.com